Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SIEGENIA-AUBI KG

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro prezentaci společnosti SIEGENIA-AUBI KG na internetu. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto bychom vás zde chtěli informovat o ochraně osobních údajů v naší firmě.

Společnost SIEGENIA-AUBI KG bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Chceme, abyste věděli, kdy ukládáme jaké údaje a jak je používáme. Jako soukromá firma podléháme ustanovením evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), resp. spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákona o telekomunikačních médiích (TMG). Přijali jsme jak technická, tak i organizační opatření, která zajistí, aby byly z naší strany i ze strany externích poskytovatelů služeb dodržovány předpisy o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme, že přenos údajů na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v rámci ustanovení práva na ochranu osobních údajů platného ve Spolkové republice Německo. Níže vám poskytneme informace o druhu, rozsahu a účelech shromažďování a používání osobních údajů. Tyto informaci si můžete kdykoliv vyvolat na naší webové stránce.

 

1. Všeobecné informace

Používáním naší webové stránky vyslovujete svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním údajů podle následujícího popisu. Naši webovou stránku můžete v zásadě navštěvovat bez registrace.

Při návštěvě naší webové stránky a při každém vyvolání některého souboru shromažďuje a ukládá náš webový server, resp. provozovatel stránky pro statistické účely protokoly s informacemi o těchto procesech. Tyto informace pak ukládá jako „serverové log file“ (např. datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, vyvolaný soubor, množství odeslaných údajů, typ a verze prohlížeče, operační systém a vaše IP adresa). Tyto údaje se vyhodnocují pro statistické účely, a to výhradně anonymně, a následně jsou vymazány. Nejedná se o osobní údaje. Osobní údaje, zejména jméno, adresa, telefonní číslo nebo emailová adresa, se shromažďují na dobrovolné bázi. Údaje nejsou předávány třetím osobám. Přiřazení těchto údajů k určité osobě nebo propojení těchto údajů s jinými údaji není z naší strany možné. Společnost SIEGENIA si však vyhrazuje právo na dodatečnou kontrolu serverových log file, pokud by konkrétní indicie ukazovaly na protiprávní použití.

2. Název a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jiných zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení právní ochrany údajů je společnost SIEGENIA-AUBI KG. Kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži.

3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:

VIA Consult GmbH & Co. KG
Frau Dr. Hanni Koch
Martinstrasse 25
57462 Olpe
Tel.: +49 2761 83668-0

Každý subjekt údajů se v případě dotazů a podnětů k ochraně osobních údajů může kdykoliv obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které lze použít ke zjištění osobních nebo věcných poměrů vaší osoby (např. jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození nebo e-mailová adresa). Informace, u kterých nemůžeme, např. díky anonymizaci informací, vytvořit žádný vztah k vaší osobě (nebo jej můžeme vytvořit pouze s nepřiměřenou náročností), nejsou osobní údaje.

Osobní údaje, jako např. vaše jméno, vaše adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud nám tyto údaje dobrovolně sdělíte. Osobní údaje přitom shromažďujeme výhradně v souladu s aktuálně platnými ustanoveními právní ochrany údajů. 

5. Osobní údaje v kontaktním formuláři

Na naší webové stránce vám nabízíme možnost, abyste se s námi spojili prostřednictvím e-mailu a/nebo kontaktního formuláře. Vaše osobní údaje zadané v kontaktním formuláři (povinná pole: příjmení, jméno, e-mailová adresa, výběr typu firmy a příslušné skupiny výrobků; volitelná zadání: firma, adresa, telefon) a vaše zpráva nám budou postoupeny pro předpokládaný účel zpracování vašeho dotazu, budou uloženy v naší interní databázi zákazníků a zpracovány příslušným místem. Informace o databázi zákazníků a poskytovateli služeb využívaném k tomuto účelu naleznete v bodě 9 prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pomocí hledání zdroje nákupu máte kromě toho možnost prostřednictvím naší platformy kontaktovat pomocí kontaktního formuláře naše registrované partnerské firmy. Za tímto účelem musíte zadat vaše jméno, věc, vaši e-mailovou adresu a vaši žádost.

Vaše údaje budou výhradně pro účely zpracování vašeho dotazu zaslány příslušné partnerské firmě. Kromě toho obdržíte na vámi zadanou e-mailovou adresu kopii vašeho dotazu. Dále budou vaše údaje uloženy v naší interní databázi pro kontaktování našich partnerských firem za účelem vyhodnocení úspěšných realizací obchodů a s tím souvisejícího měření efektivity naší platformy. Alternativně můžete naše partnerské firmy kontaktovat také prostřednictvím svého e-mailového programu s použitím uvedené e-mailové adresy.

Na vaše přání tyto údaje po ukončení korespondence vymažeme. Údaje nejsou předávány třetím osobám mimo koncern. Neprovádí se ani porovnání takto shromážděných údajů s údaji získanými pomocí jiných složek naší webové stránky.

6. Zpracování osobních údajů v rámci procesu žádosti o místo

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů o pracovní místo za účelem provádění jednání s uchazečem. Pokud z tohoto jednání vzejde zaměstnanecký poměr, budou data žádosti o místo, v souladu se zákonnými předpisy, dále využívána. Je nutno mít na paměti, že Vámi uvedená data nejsou uložena anonymně, ale v rámci jednání s uchazečem jsou přístupná příslušným personálním pracovníkům a pro pozici odpovídajícího pracovního místa ve firmě zpřístupněna. Dalším souhlasem lze Vámi podanou žádost o místo uložit a vzít v úvahu pro další volná místa ve firmě.
Pokud se ucházíte o pracovní místo u některého závodu z naší firmy, budou Vaše data pro tento účel tomuto závodu poskytnuta. Pokud se ucházíte o pracovní místo mimo Německo, budou Vaše data pro tento účel příp. poskytnuta také dané zemi. 

7. Přihlášení k odběru newsletteru 

Na naší webové stránce nabízíme možnost přihlášení k odběru našeho newsletteru. Prostřednictvím tohoto newsletteru informujeme v pravidelných intervalech o našich nabídkách. Abyste mohli dostávat náš newsletter, potřebujeme platnou e-mailovou adresu a údaj o zemi a jazyku, abychom mohli newsletter zasílat ve správném jazyce. Kromě toho můžete zadat své příjmení a jméno, abychom vás v newsletteru mohli osobně oslovit. U vámi uvedené e-mailové adresy prověříme, jestli jste skutečně majitelem uvedené e-mailové adresy, resp. jestli její majitel autorizoval příjem newsletteru. Za tímto účelem vám zašleme e-mail pro potvrzení (Double opt-in). 

V souvislosti s vaším přihlášením k odběru newsletteru uložíme vaši IP adresu a datum a čas vašeho přihlášení. Tyto údaje slouží jako naše pojistka pro případ, že by nějaká třetí osoba zneužila vaši e-mailovou adresu a bez vašeho vědomí vás přihlásila k odběru newsletteru. Další údaje nejsou z naší strany shromažďovány. Takto shromážděné údaje se používají výhradně s ohledem na náš newsletter. Údaje nejsou předávány třetím osobám. Neprovádí se ani porovnání takto shromážděných údajů s údaji získanými prostřednictvím jiných součástí naší webové stránky. Odběr tohoto newsletteru můžete kdykoliv odhlásit. Podrobné informace najdete v e-mailu pro potvrzení a v každém newsletteru nebo se na nás můžete obrátit prostřednictvím následujících kontaktních údajů: marketing@siegenia.com. 

8. Registrace v naší partnerské síti PartnerNetwork

Jako firma máte možnost zaregistrovat se v naší partnerské síti PartnerNetwork. Přitom můžete svou firmu uložit jako prodejce ve vyhledávání dodavatelů a doporučit PartnerNetwork jiným firmám. Pro koncové zákazníky to představuje možnost najít vaši firmu jako prodejce a zaslat vám dotaz prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře. 

Pro přihlášení vaší firmy potřebujeme kontaktní údaje vaší firmy, údaje uživatele (oslovení, jméno, příjmení kontaktní osoby, heslo, e-mailová adresa) a váš souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami / Všeobecnými prodejními podmínkami a s ochranou osobních údajů. Před dokončením registrace se vám vaše provedená zadání znovu zobrazí v přehledu. Ostatním uživatelům sítě a vyhledávání dodavatelů se zobrazují pouze údaje o vaší firmě, nikoliv osobní údaje.

Vámi zadané údaje se uloží do interní databáze a budou uloženy a zpracovány výhradně pro účely poskytování informačních materiálů a, v případě předchozího udělení souhlasu, k zobrazení ve vyhledávání dodavatelů. Vyhrazujeme si přitom právo na prověření správnosti vámi zadaných údajů. 

Vaše údaje budou vymazány, jakmile zanikne smluvní obchodní vztah se společností SIEGENIA-AUBI KG a pomine účel registrace v databázi partnerů. Údaje nejsou předávány třetím osobám.

9. Salesforce 

V naší firmě využíváme poskytovatele služeb Salesforce Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Jedná se o softwarovou společnost, která naší firmě poskytuje cloudová výpočetní řešení. 

Prohlášení našeho poskytovatele služeb o ochraně osobních údajů naleznete zde:

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/.

Právními základy, na kterých jsou založena naše zpracování údajů, jsou čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas), čl. 6 odst. 1 písm. b (plnění smlouvy) a čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem).

Nelze vyloučit, že osobní údaje ukládané přes Salesforce budou zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor.

Systém CRM

Pro řízení našich vztahů se zákazníky využíváme společnost Salesforce. Přitom jsou ukládány osobní údaje, abychom vůči zákazníkům mohli realizovat servisní, prodejní a marketingové aktivity. Údaje, které zpracováváme, jsou jejich jméno a příjmení a rovněž obchodní, resp. soukromé kontaktní údaje.

Chatbot

Společnost Salesforce využíváme rovněž jako poskytovatele služeb pro live chatbot na naší webové stránce. Tento chatbot je našim zákazníkům k dispozici 24 hodin denně pro účely kontaktování společnosti SIEGENIA. Přitom jsou ukládány osobní údaje, abychom zákazníkům mohli co nejlépe pomoci. Údaje, které zpracováváme, jsou jejich jméno a příjmení a rovněž jejich e-mailová adresa nebo jejich telefonní číslo. Existuje také možnost nahrát přes okno chatu soubor. Také tento soubor je ukládán. Údaje jsou uloženy v operaci zákazníka u společnosti Salesforce. Kromě toho jsou ukládány a analyzovány odpovědi, což slouží k trénování chatbotu.
 

10. Používání cookies

Naše webová stránka používá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které během návštěvy webové stránky umožňují na koncovém zařízení uživatele ukládat specifické informace o uživateli. Cookies umožňují zejména zjišťování četnosti používání a počtu uživatelů stránky, analýzu chování při používání stránky, ale také přizpůsobení naší nabídky konkrétnímu zákazníkovi. Soubory cookies zůstávají uloženy i po ukončení relace prohlížeče a při opětovné návštěvě webové stránky mohou být opět vyvolány. 

Datové záznamy neobsahují žádné osobní údaje. Neprovádí se propojení s případnými vámi poskytnutými osobními údaji.

Cookies vám ušetří opakované zadávání údajů, usnadní zprostředkování specifických obsahů a jsou zapotřebí pro přihlášení do uzavřené sekce. Pokud chcete používání cookies zabránit, můžete akceptování cookies zamítnout ve vašem prohlížeči. Konkrétní postup naleznete v návodu od výrobce vašeho prohlížeče. Chtěli bychom vás upozornit na to, že v důsledku deaktivace cookies může být případně omezen rozsah funkcí naší nabídky.

11. Fotografie

„Zveřejnění fotografií na internetu zásadně vyžaduje souhlas fotografovaných osob. Výjimečně není vyžadován souhlas v případech podle § 23 odst. 1 ve spojení s odst. 2 uměleckého autorského zákona, pokud se jedná o

 

  • historické obrázky,
  • obrázky, na kterých se osoby objevují pouze jako doplněk krajiny nebo jiného místa,
  • obrázky ze sbírek, jednání nebo jiných procesů, kterých se zobrazené osoby neúčastnily, nebo
  • obrázky, které nejsou pořízeny na objednávku, pokud jejich šíření nebo vystavení slouží vyššímu uměleckému zájmu.“

(Zdroj citace: Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Severního Porýní-Vestfálska)

Upozornění: Pokud byste na fotografii byli zobrazeni vy jako osoba, kterou jsme v rámci dokumentace na naší internetové stránce zobrazili v souladu s bodem 3 (viz výše), ale se zveřejněním této fotografie nesouhlasíte, přihlaste se u nás nebo nám zašlete e-mail na adresu marketing@siegenia.com.

12. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky vytvořené prostřednictvím cookies jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. 

V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce však společnost Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenášena na server společnosti Google v USA a až tam krácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a používáním internetu vůči provozovateli webové stránky. 

IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit prostřednictvím příslušného nastavení vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Shromažďování údajů vytvořených prostřednictvím souboru cookie a týkajících se vašeho používání webové stránky (vč. vaší IP adresy), předávání těchto údajů společnosti Google a jejich zpracování společností Google můžete kromě toho zabránit tím, že si v následujícím odkazu (http://tools.google.com) stáhnete a nainstalujete dostupný plugin pro prohlížeč.

Shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Pokud se použije opt-out cookie, zabrání se v budoucnosti shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky:

Deaktivace Google Analytics

Bližší informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů najdete na  www.google.com popř. na  www.google.de/policies. Upozorňujeme vás na to, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby bylo zaručeno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. IP masking).  

13. Unity Analytics

Pro digitální prezentaci produktů pro SIEGENIA world používáme analytickou službu Unity Analytics. Poskytovatelem služby je americká firma Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Používáme analytické služby, které umožňují statistická měření používání a vytvoření kategorií uživatelů. Prostřednictvím námi používaných analytických služeb jsou shromažďována data pro vyhodnocení chování uživatelů.

Analýza probíhá na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z ekonomické využitelnosti poznatků vyplývajících ze statistik a kategorií uživatelů. Tyto informace nespojujeme s dalšími osobními údaji. Neznáme vaši identitu a ani nepodnikáme kroky k jejímu zjištění.

Údaje, které shromažďuje společnost Unity Analytics jsou přenášeny anonymně a jejich cílem je statistické určení intenzity používání, počtu použití a uživatelů SIEGENIA world a jejich chování při surfování. Statistiky nám slouží ke sledování a zlepšení využívání naší nabídky a vytváření kategorií uživatelů. Kategorie uživatelů jsou základem pro zaměření reklamních prostředků, resp. reklamních akcí v souladu se zájmy uživatelů.

Kompletní prohlášení společnosti Unity Analytics o ochraně osobních údajů (v anglickém jazyce) naleznete zde: 

https://unity3d.com/legal/privacy-policy.

14. Socialní-Mediální-Sítě

V rámci sociálních sítí vytváříme online-prezentace, abychom mohli s aktivními zájemci a uživateli těchto sítí komunikovat a informovat je o nás.
Přitom údaje účastníků mohou být poskytovatelem služeb zpracovávány mimo území Evropské unie. Tím mohou vzniknout uživatelům rizika, protože by mohlo být např. ztíženo uplatňování práv uživatelů.
Poskytovatelem služeb jsou data uživatelů zpracovávány zpravidla pro účely průzkumu trhu a reklamní účely. Tak lze např. zjistit z uživatelského chování vyplývající zájmy uživatele a uvnitř a vně plochy zapnout reklamy, které by mohly odpovídat zájmům uživatele. K tomuto účelu jsou většinou ukládány Cookies na počítačích uživatele. Kromě toho mohou být v uživatelských profilech ukládány údaje nezávisle na používaných zařízeních (zvláště, pokud jsou uživatelé členy určitých platform a jsou u nich přihlášeni).
Vámi navštívená sociální mediání stránka Vám nabízí možnost na naše příspěvky reagovat, komentovat je, vytvořit vlastní uživatelský příspěvek a posílat nám soukromé zprávy s osobními záležitostmi. V této souvislosti Vámi uvedené, a nám popř. přístupné, údaje (např. uživatelské jméno, obrázky, příp. zájmy, kontaktní adresy) jsou námi používány výhradně pro účel komunikace se zákazníkem s jeho zájmy. Naším zájmem je, nabídnout Vám platformu, na které Vám můžeme oznamovat aktuální informace a s jejíž pomocí nám můžete zasílat Vaše přání a my je můžeme co nejrychleji splnit.
Vedle základních funkcí neprovádíme prostřednictvím stránky žádné další zpracování údajů. Mějte na paměti, že poskytovatel služeb může, nezávisle na našem využívání stránky, používat Tracking Tools jakož i Cookies.
Dále Vás budeme informovat o námi provedeném zpracování Vašich osobních údajů v rámci námi připravených online-prezentací. Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí z 5. června 2018 potvrdil společnou odpovědnost poskytovatelů služeb a uživatelů stránek.
Také v případě dotazů na poskytnutí informací a uplatňování práv uživatelů, upozorňujeme, že mohou být nejefektivněji uplatněny u dodavatelů. Pouze poskytovatelé služeb mají pokaždé přístup k údajům uživatelů a mohou přímo provést odpovídající opatření a podat informace. Pokud byste přesto potřebovali pomoc, můžete se na nás obrátit.
Pro detailní přehled příslušného zpracování a možností odvolání (Opt-Out), odkazujeme na následující propojené informace námi využívaných poskytovatelů služeb.

14.1 Používání sociálních pluginů

Na naší webové stránce používáme sociální pluginy. Pluginy jednotlivých poskytovatelů poznáte podle jejich loga. Pokud navštívíte stránku s takovýmto pluginem, bude provozovateli služby sděleno, jaké stránky navštěvujete. Ze zpracovávaných údajů přitom lze vytvořit profily uživatelů. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které aktivovaný plugin shromažďuje, a na to, jak je poskytovatel využívá. Rovněž je možné, že se poskytovatelé služby pokouší i ukládání cookies na použitém počítači.

Pokud jste přihlášeni svým příslušným účtem, může poskytovatel vaše chování při surfování rovněž přiřadit k vašemu osobnímu profilu. Tomu zabráníte tím, že se předem odhlásíte z vašeho účtu a příp. vymažete uložené soubory cookies.

Údaje o tom, jaké konkrétní údaje jsou shromažďovány a jak jsou využívány, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Na naší webové stránce používáme následující pluginy:

  • Facebook, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland – Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.facebook.com.
  • Twitter, Twitter je služba společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. www.twitter.com.
  • Instagram, Instagram je služba společnosti Instagram Inc.  help.instagram.com.
  • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zastoupená společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) – Prohlášení o ochraně osobních údajů Youtube / Google: www.google.de
  • LinkedIn, LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. www.linkedin.com.
  • Na naší ruské platformě využíváme plugin odnoklassniki, odnoklassniki je služba společnosti Mail.Ru LLC se sídlem 39 Leningradský Pr., budova 79, Moskva, 125167, Ruská federace – Prohlášení o ochraně osobních údajů: ok.ru.

14.2 Správa kanálů sociálních médií

Pro správu našich kanálů sociálních médií využíváme platformu Hootsuite, která umožňuje plánování, vytváření a správu pošty na sociálních médiích. Přitom je možné předběžné plánování. Kompletní komunikaci s uživateli na sociálních médiích lze řídit přes portál. Vaše osobní údaje jsou přitom předávány do třetí země – Kanady, pro kterou však podle čl. 45 odst. 3 GDPR existuje tak zvané posouzení odpovídající úrovně ochrany od Evropské komise, na základě kterého je umožněno předávání osobních údajů.

Správcem je:

Hootsuite Inc.
111 East 5th Avenue
Vancouver, BC, Canada V5T 4L1.

15. Upozornění k externím odkazům

Tato webová stránka obsahuje propojení na webové stránky třetích osob („externí odkazy“). Tyto webové stránky podléhají ručení příslušných provozovatelů. Poskytovatel při prvním propojení externích odkazů provedl kontrolu cizích obsahů z hlediska případných porušení zákonů. K tomuto okamžiku nebyla zřejmá žádná porušení zákonů. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí uspořádání a obsahy propojených webových stránek. Umístění externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijímá za své obsahy skryté za odkazem. Stálá kontrola externích odkazů z hlediska porušení zákonů není ze strany poskytovatele bez konkrétních upozornění proveditelná. V případě získání informací o porušení zákonů však takové externí odkazy budou neprodleně vymazány.

16. Právní základ zpracování

Pokud pro určité procesy zpracování žádáme o souhlasy, zakládá se takové zpracování na čl. 6 I písm. a GDPR. Je-li zpracování osobních údajů nutné pro účely plnění smlouvy, např. pro dodání zboží nebo předsmluvní opatření např. u poptávek, zakládá se zpracování na čl. 6 I písm. b GDPR. Pokud naše firma podléhá právnímu závazku, na základě kterého je zpracování osobních údajů nutné, jako například plnění daňových povinností, zakládá se zpracování na čl. 6 I písm. c GDPR. Pokud se zpracování osobních údajů nezakládá na žádném z výše uvedených právních základů, zpracováváme údaje za účelem hájení oprávněného zájmu naší společnosti (zlepšení realizace obchodní činnosti). Přitom neustále dbáme na to, aby to nebylo v rozporu s chráněným zájmem subjektu údajů, který by převažoval nad naším oprávněným zájmem. 

17. Doba ukládání osobních údajů

Doba ukládání osobních údajů se zakládá na zákonných lhůtách uchovávání. Pokud odpadne účel, pro který byly údaje shromážděny, budou údaje po uplynutí této lhůty vymazány.

18. Právo na informace a odvolání souhlasu, právo na stížnost a právo na omezení zpracování, na opravu a výmaz

Máte kdykoliv právo získat od nás informace o údajích, které ukládáme, a o účelu ukládání. Váš souhlas s ukládáním nebo používáním vašich osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat. Vedle odvolání souhlasu máte právo požadovat opravu a omezení zpracování a zablokování nebo výmaz vašich údajů. 

Za tímto účelem se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Máte právo se za účelem stížností obrátit na příslušný dozorový úřad (pro Severní Porýní-Vestfálsko: Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Severního Porýní-Vestfálska v Düsseldorfu).

19. Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ochránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována a přizpůsobována podle stavu techniky.