Privacyverklaring SIEGENIA-AUBI KG

Deze privacyverklaring geldt voor de website van SIEGENIA-AUBI KG. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons heel belangrijk. Op deze plaats willen wij u daarom over de gegevensbescherming in onze onderneming informeren.

SIEGENIA-AUBI KG neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Wij zijn als particulier bedrijf onderhevig aan de bepalingen van de Europese basisverordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) en de Duitse telemediawet (TMG). Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen, die ervoor zorgen dat de voorschriften aangaande de gegevensbescherming zowel door ons alsook door externe dienstverleners in acht genomen worden.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht in internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van het recht op gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland. Onderstaand stellen wij u in kennis van de soort, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. U kunt deze informatie op ieder willekeurig moment op onze website oproepen.

 

1. Algemene informatie

Door het gebruik van onze website verklaart u dat u akkoord gaat met de verzameling, de verwerking en het gebruik van gegevens conform onderstaande beschrijving. Onze website kan in principe zonder registratie bezocht worden.

Bij het bezoek aan onze website en bij iedere oproep van een bestand worden door onze webserver c.q. de websiteprovider voor statistische doeleinden over deze procedures protocolinformatie verzameld en opgeslagen en deze als "server-logfiles" opgeslagen (bijv. datum en tijdstip van de toegang, URL van de verwijzende website, opgeroepen bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem alsmede uw IP-adres). Deze gegevens worden voor statistische doeleinden en uitsluitend anoniem geanalyseerd en vervolgens gewist.  Dit zijn geen persoonsgerelateerde gegevens. Persoonsgerelateerde gegevens, met name naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden op vrijwillige basis verzameld. Een doorgave aan derden vindt niet plaats. Een toewijzing van deze gegevens aan een bepaalde persoon of een koppeling van deze gegevens met andere gegevens is door ons niet mogelijk. SIEGENIA behoudt zich echter voor om de server-logfiles naderhand te controleren, indien concrete aanwijzingen op een onrechtmatig gebruik wijzen.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is SIEGENIA-AUBI KG. De contactgegevens staan in het colofon vermeld.

3. Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming die voor de verwerking verantwoordelijk is:

VIA Consult GmbH & Co. KG
Frau Dr. Hanni Koch
Kurfürst-Heinrich-Strasse 10
57462 Olpe
Tel.: +49 2761 83668-0

Iedere betrokken persoon kan op ieder willekeurig moment voor alle vragen en suggesties inzake de gegevensbescherming direct contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

4. Persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens is informatie, die ervoor gebruikt kan worden om persoonlijke of zakelijke verhoudingen over u te weten te komen (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres). Informatie waarbij wij geen (of slechts met onevenredige inspanning behaalbare) verwijzing naar uw persoon kunnen creëren, bijv. door anonimisering van de informatie, zijn geen persoonsgerelateerde gegevens.

Persoonsgerelateerde gegevens, zoals bijv. uw naam, uw adres, telefoonnummer of e-mailadres worden uitsluitend verzameld, als u ons deze zelf mededeelt. Daarbij verzamelen wij persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemmig met de ter zake geldende wettelijke bepalingen aangaande gegevensbescherming.

5. Persoonsgerelateerde gegevens in het contactformulier

Wij bieden onzerzijds de mogelijkheid om via e-mail en/of via een contactformulier contact met ons op te nemen. Uw in het contactformulier ingevoerde persoonsgerelateerde gegevens (verplichte velden: achternaam, voornaam, e-mailadres, selectie van het ondernemingstype alsmede van de betreffende productgroep, optionele gegevens: firma, adres, telefoon) en uw bericht worden uitsluitend voor het voorziene doeleinde van de verwerking van uw contactaanvraag door middel van gecodeerde e-mail (TLS-gecodeerd) aan ons doorgegeven, in onze interne klantendatabase opgeslagen en door de betreffende instantie bewerkt. De informatie over de klantendatabase en de daarvoor gebruikte dienstverleners kunt u vinden in punt 9 van de privacyverklaring.

Door middel van het zoeken van leveranciers hebt u bovendien de mogelijkheid om via ons platform door middel van een contactformulier contact op te nemen met onze geregisteerde partnerbedrijven. Hiervoor moet u uw naam, het onderwerp, uw e-mailadres en uw vraag invoeren.

Uw gegevens worden uitsluitend voor het doel van de bewerking van uw contactaanvraag aan het betreffende partnerbedrijf verzonden. Daarnaast ontvangt u op het door u ingevoerde e-mailadres een kopie van uw aanvraag. Bovendien worden uw gegevens in onze interne database opgeslagen om contact op te nemen met onze partnerbedrijven voor de beoordeling van succesvolle afsluitingen en daarmee voor de meting van de doeltreffendheid van ons platform. Als alternatief kunt u ook contact opnemen met ons partnerbedrijf via uw e-mailprogramma op het aangegeven e-mailadres.

Op uw verzoek worden deze gegevens na beëindiging van het schriftelijke verkeer door ons gewist. Een doorgave aan derden buiten het concern vindt niet plaats. Er vindt ook geen vergelijking plaats van de zo verzamelde gegevens met gegevens die mogelijkerwijs door andere componenten aan onze kant verzameld worden.
 

6. Verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van het sollicitatieproces

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van kandidaten ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure. Mocht daaruit een dienstverband ontstaan, dan worden de sollicitatiegegevens voor dit doeleinde met inachtneming van de wettelijke voorschriften verder gebruikt. Er dient voor gezorgd te worden dat de door u opgegeven gegevens niet anoniem worden opgeslagen, maar in het kader van de sollicitatieprocedure voor de desbetreffende personeelsverantwoordelijke en de voor de positie relevante functies in de onderneming toegankelijk gemaakt worden. Door een verdere toestemming kan de door u ingediende sollicitatie opgeslagen en voor andere vacante posities in de onderneming in aanmerking worden genomen.

Indien u solliciteert voor een positie bij een van onze concernondernemingen, worden uw gegevens voor dit doeleinde aan deze onderneming doorgegeven. Indien u solliciteert voor een positie buiten Duitsland, worden uw gegevens voor dit doeleinde evt. ook in het desbetreffende land doorgegeven.

7. Aanmelding voor de Newsletter

Wij bieden u van onze kant de mogelijkheid om zich op onze Newsletter te abonneren. Met deze Newsletter informeren wij met regelmatige tussenpozen over onze noviteiten. Om onze Newsletter te kunnen ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig alsmede het land en de taal om de Newsletter in de correcte taal te kunnen verzenden. Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw naam en voornaam voor de persoonlijke aanhef in de Newsletter in te voeren. Het door u ingevoerde e-mailadres zullen wij vervolgens controleren, indien u daadwerkelijk de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent c.q. aan de eigenaar ervan voor de ontvangst van de Newsletter geautoriseerd is. Voor dit doeleinde sturen wij u een bevestigingsmail (double-opt-in).

Met uw aanmelding voor onze Newsletter slaan wij uw IP-adres en de datum alsmede de tijd van uw aanmelding op. Dit dient in het geval dat een derde uw e-mailadres misbruikt en zich zonder dat u het weet op onze Newsletter abonneert, als beveiliging van onze kant. Verdere gegevens worden onzerzijds niet verzameld. De zo verzamelde gegevens worden uitsluitend voor het ontvangen van onze Newsletter gebruikt. Een doorgave aan derden vindt niet plaats. Een vergelijking van de zo verzamelde gegevens met gegevens die mogelijkerwijs door andere componenten aan onze kant verzameld worden, vindt ook niet plaats. Het abonnement van deze Newsletter kunt u op ieder willekeurig moment opzeggen. Details hierover kunt u vinden in de bevestigingsmail alsmede in iedere afzonderlijke Newsletter of u kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: marketing@siegenia.com 

8. Registratie in ons partnernetwerk

Als onderneming hebt u de mogelijkheid om zich in ons partnernetwerk te registreren. U hebt daarbij de optie om uw onderneming bij het zoeken naar leveranciers als handelaar op te slaan en het partnernetwerk ook aan andere ondernemingen aan te bevelen. Eindklanten hebben zodoende de mogelijkheid om uw onderneming als verkoper te vinden en aan uw onderneming een contactaanvraag te verzenden via e-mail of het contactformulier.

Voor de aanmelding van uw onderneming hebben wij de contactgegevens van uw onderneming nodig, de gebruikersgegevens (aanhef, voornaam, naam van de contactpersoon, wachtwoord, e-mailadres) alsmede uw toestemming voor AV/AVV en gegevensbescherming. Alvorens uw registratie af te sluiten, krijgt u de door u ingevoerde gegevens nogmaals in het overzicht te zien. Er worden uitsluitend uw bedrijfsgegevens en geen persoonsgerelateerde gegevens voor andere gebruikers van het netwerk en het zoeken van leveranciers weergegeven.

De door u ingevoerde gegevens worden in een interne database opgeslagen en uitsluitend ten behoeve van de terbeschikkingstelling van informatiematerialen, en bij vooraf verleende toestemming, van de weergave bij het zoeken van leveranciers opgeslagen en verwerkt. Wij behouden ons daarbij voor om de door u ingevoerde gegevens op juistheid te controleren.

Uw gegevens worden gewist, zodra de contractuele zakelijke relatie met SIEGENIA-AUBI KG ophoudt te bestaan en het doel van de partnerdatabase komt te vervallen. Een doorgave aan derden vindt niet plaats.

9. Salesforce 

Wij maken in onze onderneming gebruik van de dienstverlener Salesforce Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. Het gaat daarbij om een softwareonderneming, die cloud-computing-oplossingen voor ondernemingen aanbiedt. 

De privacyverklaring van onze dienstverlener vindt u hier:

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/.

De juridische principes waarop onze verwerkingen berusten, zijn art. 6 al. 1 lit. a (toestemming), art. 6 al. 1 lit. b (uitvoering overeenkomst) en art. 6 al. 1 lit. f (gerechtvaardigd belang).

Het kan niet worden uitgesloten dat persoonsgegevens, die in Salesforce opgeslagen worden, buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden.

CRM-systeem

Wij maken gebruik van Salesforce voor het management van onze klantrelaties. Daarbij worden persoonsgegevens opgeslagen, om service-, verkoop- en marketingactiviteiten bij klanten te kunnen uitvoeren. De door ons verwerkte gegevens zijn bijvoorbeeld uw voor- en achternaam alsmede zakelijke c.q. privé contactgegevens.

Chatbot

Wij maken eveneens gebruik van Salesforce als dienstverlener voor onze live-chatbot op onze website. Deze chatbot staat 24 uur per dag ter beschikking van onze klanten, om contact op te nemen met SIEGENIA. Daarbij worden persoonsgegevens opgeslagen, om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. De door ons verwerkte gegevens zijn uw voor- en achternaam, alsmede uw e-mailadres of uw telefoonnummer. Er bestaat ook de mogelijkheid om een bestand via het chatvenster te laden. Ook dit bestand wordt opgeslagen. De gegevens worden in een klantenproces in Salesforce opgeslagen. Bovendien worden de antwoorden opgeslagen en geanalyseerd, om de chatbot te trainen.
 

10. Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden, die het mogelijk maken om op het eindapparaat van de gebruiker specifieke, aan de gebruiker gerelateerde informatie op te slaan, terwijl hij de website gebruikt. Cookies maken het in het bijzonder mogelijk om gebruiksfrequentie en gebruikersaantal van de website vast te stellen, gedragingen van het websitegebruik te analyseren, maar ook ons aanbod klantvriendelijker vorm te geven. Cookies blijven ook na het einde van een browsersessie opgeslagen en kunnen bij het opnieuw bezoeken van de website weer opgeroepen worden.

De records bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Een samenvoeging met eventueel door u ter beschikking gestelde persoonsgerelateerde gegevens vindt niet plaats.

Cookies besparen u het meerdere malen invoeren van gegevens, maken voor u de overdracht van specifieke inhoud makkelijker en zijn nodig voor de aanmelding in het gesloten gedeelte. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u de acceptatie van cookies in uw browser weigeren. Hoe dat precies functioneert, kunt u lezen in de handleiding van uw browser-fabrikant. Wij willen u erop wijzen dat door de deactivering van cookies eventueel de functiemogelijkheden van ons aanbod beperkt worden.

11. Foto's

"Voor het publiceren van foto's op internet is in principe de toestemming van de gefotografeerde personen nodig. Bij wijze van uitzondering is er in de gevallen van § 23 al. 1 i.V.m. al. 2 KunstUrhG geen toestemming nodig, als het gaat om

 

 • beelden op het gebied van de geschiedenis,
 • beelden waarop de personen alleen als bijzaak naast een landschap of andere locatie verschijnen,
 • beelden van samenkomsten, optochten en dergelijke gebeurtenissen, waaraan de weergegeven personen deelgenomen hebben, of
 • beelden, die niet op bestelling gemaakt zijn, indien de verspreiding of tentoonstelling een hoger belang van de kunst dient."

(Bron van het citaat: deelstaatverantwoordelijke voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noordrijn-Westfalen)

Opmerking: mocht u als persoon op een foto afgebeeld zijn, die wij in het kader van de documentatie op onze website overeenkomstig opsommingspunt 3 (zie boven) afgebeeld hebben, maar u met de publicatie van deze foto niet akkoord zijn, meld u zich dan bij ons of stuur ons een e-mail aan marketing@siegenia.com.    

12. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de exploitant van de website te melden.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link (http://tools.google.com) verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door te klikken op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst waarmee de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomen wordt:

Google Analytics deaktivieren

Wij gebruiken op onze website de Google Consent Mode, een toestemmingsmodus op websites en in apps van de webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke instantie voor gebruikers in de EU/de EER is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Borrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.
Zoals u in onze privacyverklaring kunt zien, gebruiken wij Google Analytics en de Google Tag Manager, waardoor wij tracking op onze website uitvoeren. Dat gebruiken wij om het gebruikersgedrag op de website te kunnen traceren. Het traceren vindt alleen plaats, als u hiervoor uw toestemming cf. art. 6 lid 1 pag. 1 lit. a AVG hebt gegeven via de cookie-banner. Met de Consent Mode van Google vindt na een niet-verstrekte toestemming voor persoonsgerelateerd traceren een niet-persoonsgerelateerde en cookieloze analyse van pings plaats. Deze gegevens verwerken wij op de juridische basis van het gerechtvaardigde belang cf. art. 6 lid 1 pag. 1 lit. f AVG.
Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • functiegerelateerde informatie: tijdstempel, user-agent, referrer-URL
 • Samengestelde informatie: vermelding of de huidige pagina of een vorige pagina in het navigatieverloop van de gebruiker op de website informatie over de advertentieklik in de URL bevat (bijv. GCLID/DCLID), Boleaanse informatie over de toestemmingsstatus, willekeurig getal dat bij iedere paginaopbouw gegenereerd wordt en informatie over het door de website-eigenaar gebruikte platform voor het toestemmingsbeheer (bijv. ontwikkelaar-ID)

Meer informatie over de toestemmingsmodus vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/9976101

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com c.q. op www.google.de/policies. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();“ uitgebreid is om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

13. Unity Analytics

Wij gebruiken voor de digitale productpresentatie in de SIEGENIA world de analysedienst Unity Analytics. Dienstaanbieder is de Amerikaanse onderneming Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, V.S.

Wij maken gebruik van analysediensten die statistische gebruiksmetingen en de vorming van gebruikerscategorieën mogelijk maken. Via de door ons gebruikte analysediensten worden gegevens voor de analyse van het gebruikersgedrag verzameld.

De analyse vindt plaats met legitiem belang volgens art. 6 al. 1 letter f) AVG. Ons legitieme belang resulteert uit de economische toepasbaarheid van de kennis die voortkomt uit de statistieken en gebruikerscategorieën. Wij voegen deze informatie niet met andere persoonsgegevens samen. Wij kennen uw identiteit niet en ondernemen ook geen stappen om deze vast te stellen.

De gegevens die door Unity Analytics worden verzameld, worden geanonimiseerd overgedragen en hebben als doel, de gebruiksintensiteit, het aantal keren gebruik en het aantal gebruikers van de SIEGENIA world en hun surfgedrag statistisch te bepalen. De statistieken dienen ons ertoe, het gebruik van ons aanbod te controleren en te verbeteren, alsmede gebruikerscategorieën te kunnen scheppen. De gebruikerscategorieën vormen de basis voor een doelgerichte afstemming van reclamemiddelen c.q. reclameactiviteiten.

De volledige privacyverklaring van Unity (in het Engels) vindt u hier: 

https://unity3d.com/legal/privacy-policy.

14. Social mediakanalen

Wij creëren online aanwezigheid binnen sociale netwerken, om met de daar actieve belangstellenden en gebruikers te kunnen communiceren en hen over ons te kunnen informeren. Gegevens van de gebruikers kunnen daarbij door de dienstverlener buiten de ruimte van de Europese Unie verwerkt worden. Hierdoor kunnen voor de gebruikers risico's ontstaan, omdat zo bijv. de uitvoering van de rechten van de gebruikers bemoeilijkt zou kunnen worden. Door de dienstverlener worden de gegevens van de gebruikers normaal gesproken voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden verwerkt. Zo kunnen interesses voortkomende uit het gebruiksgedrag van de gebruikers toegepast worden, om reclames binnen en buiten de platformen te schakelen, die met de belangen van de gebruikers overeen zouden kunnen komen. Hiervoor worden meestal cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen. Bovendien kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens onafhankelijk van de gebruikte apparaten worden opgeslagen (met name wanneer de gebruikers leden van de desbetreffende platformen zijn en hierop ingelogd zijn). De door u bezochte sociale mediapagina biedt u de mogelijkheid op onze bijdragen te reageren, hierbij opmerkingen te plaatsen, zelf een user-post aan te maken en ons privéberichten over persoonlijke kwesties te sturen. De in dit verband door u aangegeven en voor ons evt. toegankelijke gegevens (bijv. gebruikersnaam, afbeeldingen, evt. interesses, contactgegevens) worden door ons uitsluitend met als doel de klanten- en belangencommunicatie gebruikt. Onze interesse gaat er naar uit u een platform te bieden, waarop wij u actuele informatie tonen en met behulp waarvan u uw vraag aan ons kunt stellen en wij zo snel mogelijk aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Wij voeren geen verdere gegevensverwerking uit naast de fundamentele functies door middel van de site. Houd er rekening mee dat de dienstverlener tracking tools en cookies, onafhankelijk van het gebruik van de site door ons, kan gebruiken. Wij informeren u hieronder over de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de door ons ter beschikking gestelde online aanwezigheid. De EuGH heeft in zijn vonnis d.d. 5 juni 2018 de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de dienstverleners en van de website-exploitant bevestigd. Ook in het geval van verzoeken om informatie en de tegeldemaking van gebruikersrechten wijzen wij erop, dat deze het meest effectief bij de aanbieders te gelde gemaakt kunnen worden. Alleen de aanbieders hebben steeds toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct bijbehorende maatregelen nemen en inlichtingen verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor een gedetailleerde weergave van de desbetreffende verwerkingen en de mogelijkheden van bezwaar (Opt-Out) verwijzen wij naar de informatie in onderstaande link van de door ons gebruikte aanbieders.

14.1 Gebruik van sociale plugins

Op onze website worden sociale plugins gebruikt. De plugins van de desbetreffende aanbieder herkent u aan hun logo. Als u een website met een dergelijke plugin bezoekt, wordt aan de exploitant van de dienst meegedeeld welke pagina's u bezoekt. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruiksprofielen van de gebruikers aangemaakt worden. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens, die een geactiveerde plugin registreert en hoe deze door de aanbieder gebruikt worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de dienstaanbieders proberen om cookies op de gebruikte computer op te slaan.

Als u met uw desbetreffende account ingelogd bent, kan de aanbieder eventueel uw surfgedrag aan uw persoonlijke profiel toewijzen. Dit voorkomt u door zich eerst uit uw account uit te loggen en evt. ook geplaatste cookies te wissen.

Welke concrete gegevens er geregistreerd worden en hoe deze gebruikt worden, kunt u vinden in de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Wij gebruiken op onze website de volgende plugins:

 • Facebook, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland -  Privacyverklaring: www.facebook.com.
 • Twitter, Twitter is een service van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, V.S. www.twitter.com.
 • Instagram, Instagram is een service van Instagram Inc. help.instagram.com.
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, V.S. (vertegenwoordigd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) – Privacyverklaring Youtube / Google: www.google.de
 • LinkedIn, LinkedIn is een service van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, V.S www.linkedin.com.
 • .Op ons Russische platform gebruiken wij odnoklassniki, odnoklassniki is een service van Mail.Ru LLC gevestigd te 39 Leningradsky Pr., Bldg. 79, Moskou, 125167, Russian Federation Privacyverklaring: ok.ru.

14.2 Beheer van de social mediakanalen

Voor het beheer van onze social mediakanalen maken wij gebruik van Hootsuite, om de post in sociale media te plannen, aan te maken en te beheren. Daarbij is een vooruitplanning mogelijk. De totale communicatie in social media met de gebruikers kan via het portaal gestuurd worden. Daarbij worden uw gegevens aan het derde land Canada doorgegeven, waarvoor echter conform art. 45 al. 3 AVG een zogenaamd geschiktheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, waardoor de overdracht van de persoonsgegevens mogelijk wordt gemaakt.

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking is:

Hootsuite Inc.
111 East 5th Avenue
Vancouver, BC, Canada V5T 4L1.

15. Opmerking over externe links

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitant. De aanbieder heeft bij de eerste verbinding met de externe links de externe inhoud gecontroleerd op het bestaan van mogelijke rechtsschendingen. Op dat moment waren er geen rechtsschendingen herkenbaar. Op de actuele en toekomstige vormgeving en de inhoud van de verbonden pagina's heeft de aanbieder geen enkele invloed. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder zich de achter de verwijzing of link liggende inhoud eigen maakt. Een continue controle van de externe links kan niet gevergd worden van de aanbieder, zonder concrete verwijzingen naar rechtsschendingen. Bij kennisname van rechtsschendingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk gewist.

16. Juridische basis van de verwerking

Indien wij voor bepaalde verwerkingsprocedures toestemmingen verkrijgen, zijn deze gebaseerd op art. 6 I lit. a DS-GVO. Als de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens om te voldoen aan een contract, bijv. voor een levering van goederen of voor precontractuele maatregelen bijv. bij aanvragen noodzakelijk is, berust de verwerking op art. 6 I lit. b DS-GVO. Als onze onderneming onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingplichten, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. Indien een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens op geen enkele van bovenstaande juridische bases gebaseerd is, verwerken wij gegevens als waarborg van de rechtmatige belangen van onze onderneming (verbetering van de uitvoering van de zakelijke bezigheden). Wij letten er daarbij continu op dat geen beschermingswaardig belang van de betrokkene, dat prevaleert boven ons rechtmatig belang, dat in de weg staat.

17. Periode tijdens welke de persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen worden

De opslagduur van persoonsgerelateerde gegevens is gebaseerd op de wettelijke bewaartermijnen. Indien het doeleinde waarvoor de gegevens opgenomen zijn, komt te vervallen, worden de gegevens na afloop van deze termijn gewist.

18. Recht op informatie en herroeping, recht op bezwaar en recht op beperking van de verwerking, recht op correctie en op wissen.

U hebt op ieder willekeurig moment het recht om informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en het doeleinde van de opslag te ontvangen. Uw toestemming voor het opslaan of gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens kunt u op ieder willekeurig moment schriftelijk herroepen. U hebt naast de herroeping het recht erop om de correctie alsmede de beperking van de verwerkingen en het blokkeren of wissen van uw gegevens te eisen.

Neem hiervoor contact op met onze toezichthouders voor gegevensbescherming.

U hebt het recht om voor reclamaties contact op te nemen met de betreffende toezichthoudende autoriteit (voor NRW: de deelstaatverantwoordelijke voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf).

19. Veiligheid

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of de toegang van onbevoegde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de stand van de techniek doorlopend verbeterd en aangepast.