Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW I PŁATNOŚCI

obowiązujące dla wszystkich dostaw od 1 maja 2018 r.

- zwane dalej w skrócie „OWS” -

 

DEFINICJE:

  1. “Zamawiający”- nabywca towarów i usług realizowanych przez Siegenia-Aubi sp. z o.o.;
  2. “Sprzedający / Dostawca”- Siegenia-Aubi sp. z o.o.;
  3. “Strony”- Zamawiający i Sprzedający/ Dostawca łącznie;
  4. “towary / usługi”- przedmiot umowy zawieranej przez Strony;
  5. “miejsce dostawy” - adres Zamawiającego lub inne miejsce, do którego Sprzedający / Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar
  6. “termin nadania”- data przekazania towaru przewoźnikowi przez Sprzedającego / Dostawcę do miejsca dostawy bądź powiadomienia Zamawiającego o gotowości do przekazania towaru

 

1 Obowiązywanie OWS

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostaw i Płatności stanowią integralną część wszystkich ofert, jak również integralną część każdej umowy zawartej między Siegenia-Aubi sp. z o.o. i Zamawiającym jako nabywcą towarów. Postanowienia niniejszych OWS wiążą Strony przyszłych stosunków handlowych (zamówień i umów) bez potrzeby składania przez Zamawiającego dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie. Zamawiający wyraża zgodę na ich stosowanie, z chwilą złożenia zamówienia/zawarcia umowy.

Warunki Zamawiającego odbiegające od OWS, które nie zostały wyraźnie określone w formie pisemnej, nie są wiążące.

Niniejsze OWS obowiązują bez względu na to, czy towar produkowany jest przez Sprzedającego, czy kupowany od poddostawców.

W przypadku zawarcia z  Zamawiającym indywidualnych umów (dotyczy to również dodatkowych uzgodnień, uzupełnień i zmian), są one nadrzędne względem niniejszych OWS, chyba że co innego uzgodniono. Oświadczenia i/lub powiadomienia składane przez Zamawiającego w związku z zamówieniem/umową (np. ustalenia dotyczące terminów, zgłoszenia wad, odstąpienie lub obniżenie ceny) należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się dokonywanie ustaleń za pośrednictwem poczty elektronicznej email, o ile zostało to wyraźnie przewidziane, ze wskazaniem adresu email do korespondencji.

 

2 Oferta i potwierdzenie przyjęcia zlecenia

2.1 O ile nie uzgodniono inaczej, pisemne oferty Siegenia-Aubi sp. z o.o. nie są wiążące do chwili ich potwierdzenia przez Sprzedającego. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedający przekazuje Zamawiającemu katalogi, dokumentacje techniczne (np. rysunki, plany, obliczenia, kalkulacje, odniesienia do norm DIN), pozostałe opisy towarów lub dokumenty – także w formie elektronicznej – co do których jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie wszystkie prawa własności intelektualnej.

2.2 Wszelkie ustalenia, w tym oferty, stają się wiążące dopiero po pisemnym ich potwierdzeniu przez Sprzedającego. To samo dotyczy uzupełnień, poprawek i dodatkowych uzgodnień, a zwłaszcza ustaleń ustnych i zapewnień.

2.3 Zamawiający powinien sprawdzić potwierdzenie zlecenia przez Sprzedającego niezwłocznie po jego otrzymaniu. Ewentualne niezgodności z ustaleniami Zamawiający  niezwłocznie (nie później niż 2 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia) zgłasza Sprzedającemu.

2.4 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podawanych przez siebie w zamówieniu lub nadesłanych dokumentów związanych z zamówieniem.

2.5 Wzorniki i próbki dostarczane są przez Sprzedającego za opłatą.

 

3 Terminy dostaw

3.1 Ustalenie terminów dostaw wymaga każdorazowo formy pisemnej.

3.2 Przez termin dostawy rozumie się datę przekazania towaru przewoźnikowi, bądź powiadomienia o gotowości do wysyłki, jeśli towar bez winy Sprzedającego nie może zostać na czas wysłany lub zamontowany. Sprzedający nie przyjmuje na siebie zobowiązania do terminowego transportu.

3.3 Terminy dostawy ulegają zawieszeniu, w przypadku nie uzgodnienia z Zamawiającym wszystkich warunków i szczegółów zlecenia lub gdy Zamawiający nie dostarczył wszystkich koniecznych krajowych i/lub zagranicznych dokumentów, do czasu spełnienia tych warunków i/lub dostarczenia koniecznych dokumentów oraz ulegają odpowiedniemu przesunięciu. To samo dotyczy późniejszych zmian wprowadzonych do umowy przez Zamawiającego, które mają wpływ na terminy dostaw lub w przypadku, gdy dokumenty i rysunki Zamawiającego, konieczne do realizacji zlecenia, nie zostały jeszcze przedłożone.

3.4 W przypadku działania siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych nadzwyczajnych i niezawinionych okoliczności – np. w przypadku trudności z pozyskaniem materiałów, braku dostaw mimo zawartej transakcji hedgingowej, zakłóceń ruchu, awarii telekomunikacyjnych i informatycznych, pożaru, strajku, lokautu, braku środków transportu, blokad drogowych, ingerencji władz publicznych, awarii maszyn, zakazów eksportu i importu, trudności związanych z dostawą energii elektrycznej, mobilizacji, wojny, blokady itd. – również jeśli występują one u poddostawców – termin dostawy, jeśli okoliczności te uniemożliwiają terminową realizację zobowiązań, ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Na wymienione okoliczności Sprzedający może powołać się tylko, jeśli niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o początku i końcu tego rodzaju przeszkód.

3.5 Jeśli z powodu okoliczności wymienionych w punkcie 3.4 dostawa towarów jest niemożliwa lub niewykonalna, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od planowanej dostawy towarów. Jeśli opóźnienie dostawy wynosi ponad dwa miesiące Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

3.6 Jeśli termin dostawy przesuwa się zgodnie z punktem 3.4 lub odpowiednio do 3.5 Sprzedający jest zwolniony z obowiązku dostawy, Zamawiający nie może z tego tytułu wysuwać roszczeń odszkodowawczych.

3.7 Jeśli ze względu na wymienione w punkcie 3.4 nieprzewidziane wydarzenia, zmianie ulega znaczenie ekonomiczne lub treść świadczenia umownego lub wydarzenia te mają znaczny wpływ na funkcjonowanie Sprzedającego, na wniosek Sprzedającego zamówienie/umowa może zostać odpowiednio zmieniona.

3.8 Jeśli z przyczyn określonych w punkcie 3.4 Sprzedający opóźnia się z realizacją zamówienia/umowy tak dalece, że traci ono sens ekonomiczny dla Zamawiającego, Zamawiający może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od niezrealizowanej części umowy.

3.9 Zamawiającemu nie przysługują  roszczenia odszkodowawcze wynikające z naruszenia obowiązków umownych, o ile szkoda nie jest następstwem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W takim przypadku odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do typowych dla umowy, szkód rzeczywistych.

 

4 Dostawa, wysyłka, przejście ryzyka, ponowne zmagazynowanie

4.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru sposobu wysyłki. Wysyłka odbywa się loco fabryka lub centrum dystrybucyjne Sprzedającego.

4.2 Dostawy częściowe są dozwolone, o ile dopuszcza to Zamawiający.

4.3 Ryzyko utraty towarów przechodzi na Zamawiającego po przekazaniu przesyłki przewoźnikowi lub spedytorowi i najpóźniej po opuszczeniu zakładu lub centrum spedycyjnego. Jeśli towar jest gotowy do wysyłki, a przekazanie przewoźnikowi lub spedytorowi opóźnia się z powodów, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko to przechodzi na Zamawiającego wraz z otrzymaniem informacji o gotowości do wysyłki.

4.4 Jeśli wysyłka lub dostawa na życzenie Zamawiającego zostaną przesunięte o więcej niż 2 tygodnie od otrzymania informacji o gotowości do wysyłki, Zamawiający może zostać obciążony opłatą składową w wysokości 0,5% ceny przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty miesiąc; opłata ta nie może wynosić łącznie więcej niż 5% wartości zamówienia. Stronom umowy przysługuje prawo do udokumentowania wyższych lub niższych kosztów składowych. To samo dotyczy przypadku, gdy z powodów, za które odpowiada Zamawiający, towar musi ponownie zostać zwrócony.

 

5 Ceny i opakowanie

5.1 Ceny towarów podawane są w walucie uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym.

5.2 W przypadku wszelkich dostaw podlegających opodatkowaniu od towarów i usług w kraju i/lub za granicą do cen należy doliczyć obowiązujący w danym kraju podatek VAT.

5.3 W przypadku zakupu wysyłkowego Zamawiający ponosi koszty transportu z magazynu Sprzedającego oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia transportu, jeśli wyrazi takie życzenie. Ewentualne cła, opłaty, podatki i inne daniny publiczne ponosi Zamawiający.

5.4 Opakowania wielokrotnego użytku SIEGENIA (rama drewniana, pojemniki KLT, palety, płyty osłonowe) są rozliczane ogólnie i uznawane w przypadku odesłania na zasadzie franco fracht. W przypadku, gdy opakowanie wielokrotnego użytku SIEGENIA nie zostanie doliczone do faktury sprzedaży, pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 5 EUR/szt. opakowania. Zwrot opakowań zwrotnych odbywa się najpóźniej na koniec każdego roku kalendarzowego.

 

6 Płatność

6.1 Faktury Sprzedającego są płatne bez potrąceń, w walucie i terminie wskazanym na fakturze. Jeśli Zamawiający nie uregulował płatności popada w zwłokę pierwszego dnia po terminie płatności wyznaczonym na fakturze.

6.2 Płatności powinny być regulowane wyłącznie na rzecz Sprzedającego na wskazany przez niego rachunek bankowy. Pracownicy Sprzedającego nie są uprawnieni do pobierania płatności, chyba że otrzymali wyraźne pisemne upoważnienie.

6.3 Weksle, akcepty i  inne instrumenty finansowe są przyjmowane przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie odrębnych ustaleń, potwierdzonych na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto zarówno czeki, jak i weksle posiadające zdolność redyskontowania przyjmowane są tylko w celu wykonania zobowiązania. Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przedłożenie dokumentu i protest. Koszty dyskonta i weksli oraz akredytywy obciążają Zamawiającego i mają skutki natychmiastowe.

6.4 W przypadku zwłoki w płatności Sprzedającemu przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych. Powyższe nie wpływa na uprawnienia Sprzedającego do dochodzenia roszczeń z pozostawania przez Zamawiającego w zwłoce z zapłatą.

6.5 W przypadku protestu weksla lub czeku przy przepadku majątku Zamawiającego lub zbycia aktywów lub firmy Zamawiającego wszystkie zobowiązania względem Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne.

6.6 Zamawiający może zaliczyć na poczet  wierzytelności wobec Sprzedającego wyłącznie bezsporne lub prawomocnie zasądzone roszczenia przysługujące Zamawiającemu od Sprzedającego.

6.7 Jeśli po zawarciu umowy wynikną okoliczności, które mogą trwale ograniczyć zdolność finansową Zamawiającego, Sprzedającemu przysługuje prawo do uzależnienia dostawy od płatności ceny zakupu z góry lub, jeśli Zamawiający się na to nie zgodzi, do odstąpienia od umowy. Okoliczności ograniczające zdolność finansową Zamawiającego to w szczególności wstrzymanie przez niego płatności, wystąpienie okoliczności stanowiących podstawę ogłoszenia upadłości, wszczęcie postępowania upadłościowego względem majątku Zamawiającego lub gdy inne okoliczności, np. czynności egzekucyjne, protesty wekslowe i tym podobne wskazują, że Zamawiający nie wywiązuje się ze zobowiązań.

 

7 Zastrzeżenie własności, cesja na zabezpieczenie

7.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczanego towaru do momentu spełnienia wszystkich zobowiązań Zamawiającego, wynikających z zamówienia/umowy, której stroną jest Sprzedający. Jeśli w celu wykonania zobowiązania Zamawiający przekazuje czek lub weksel, zastrzeżenie prawa własności obowiązuje do momentu ich realizacji lub ostatecznego uznania.

7.2 Zamawiający ma prawo do zbycia dostarczonego towaru w zwykłym toku postępowania, o ile na czas wywiąże się z zobowiązań wynikających z zamówienia/umowy, zawartej ze Sprzedającym. Zamawiającemu nie wolno  zastawić ani przenieść tytułu własności celem zabezpieczenia towarów, co do których zastrzeżone jest na rzecz Sprzedającego prawo własności. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia praw Sprzedającego w przypadku odsprzedaży na kredyt towaru, objętego zastrzeżonym prawem własności.

7.3 W przypadku naruszenia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zamówienia/umowy, zwłaszcza w razie opóźnienia płatności, Sprzedający ma prawo, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, do żądania wydania przedmiotu dostawy i/lub odstąpienia od umowy; a Zamawiający jest zobowiązany do wydania przedmiotu dostawy. Żądanie wydania nie wiąże się z oświadczeniem o odstąpieniu, chyba że jest to wyraźnie określone przez Sprzedającego.

7.4 Wszystkie roszczenia i prawa wynikające ze sprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności na rzecz Sprzedającego, Zamawiający, celem zabezpieczenia, ceduje na Sprzedającego z chwilą złożenia zamówienia/zawarcia umowy, a Sprzedający przyjmuje tę cesję. Zamawiający jest zobowiązany na żądanie poinformować Sprzedającego o dłużnikach scedowanych roszczeń i okazać cesję dłużnikom. Jeśli Zamawiający przyjmie płatności lub inne środki na pokrycie scedowanych roszczeń od swoich dłużników przed całkowitym zaspokojeniem należności Sprzedającego, takie uznanie ma dla Sprzedającego charakter powierniczy.

7.5 Jeśli towar, którego prawo własności jest zastrzeżone na rzecz Sprzedającego, zostanie obrobiony za pomocą innych, nienależących do Sprzedającego środków lub nieodwracalnie zmieszany/złączony, Sprzedający nabędzie prawo współwłasności  nowego produktu w proporcji wartości  towaru do innych obrabianych lub zmieszanych/złączonych środków w momencie obróbki lub zmieszania. Jeśli  towary, których prawo własności jest zastrzeżone na rzecz Sprzedającego  zostaną połączone z innymi ruchomymi środkami w jednolity produkt lub nieodwracalnie zmieszane/złączone, a inny produkt należy uznać za główny, uznaje się, że Zamawiający przenosi na Sprzedającego proporcjonalną część współwłasności, o ile produkt główny należy do Zamawiającego. Dla produktu powstałego w wyniku obróbki, połączenia lub zmieszania obowiązujące są takie same warunki, jakie przewidują niniejsze OWS dla towaru, wobec którego zastrzeżono prawo własności na rzecz Sprzedającego.

7.6 Zamawiający zobowiązany jest do odrębnego przechowywania i magazynowania towarów, objętych zastrzeżonym prawem własności na rzecz Sprzedającego oraz produktów powstałych z ich udziałem.

7.7 Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić nas o działaniach egzekucyjnych stron trzecich dotyczących towaru, wobec którego zastrzeżono prawo własności na rzecz Sprzedającego lub scedowanych na Sprzedającego roszczeń lub innych zabezpieczeń, przekazując dokumenty konieczne do interwencji; dotyczy to również innego rodzaju naruszeń. Koszty i straty związane z takim postępowaniem ponosi Zamawiający.

7.8 Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający może, według swojego wyboru, zwolnić istniejące zabezpieczenia złożone przez Zamawiającego, o ile wartość tych zabezpieczeń łącznie przekracza zabezpieczane roszczenia Sprzedającego o ponad 20%.

 

8 Reklamacje i roszczenia z tytułu wad

8.1 Sprzedający udziela gwarancji jakości towarów i odpowiada przez okres gwarancji za prawidłowe funkcjonowanie towarów pod warunkiem ich właściwego używania, konserwacji i eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi.

8.2. Okres gwarancji na: (a) prawidłowe funkcjonowanie towarów wynosi 12 miesięcy, bądź (b) na prawidłowe działanie
elektrycznych /elektronicznych towarów lub komponentów wynosi 24 miesiące. Okresy te rozpoczynają się od dnia wydania towaru lub komponentu Zamawiającemu bądź od dnia poinformowania go o gotowości do wydania. Roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie towarów przedawniają się po upływie 12 miesięcy, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższe terminy. Roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie elektrycznych / elektronicznych towarów lub komponentów przedawniają się po upływie 24 miesięcy, chyba że ustalono okres krótszy lub przepisy prawa przewidują dłuższe okresy.

8.3 Udzielona gwarancja nie obejmuje przypadków gdy:

a) towar zostanie uszkodzony w wyniku oddziaływania dużej siły, przewyższającej nośność elementów towaru, użycia towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub uszkodzenia w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych np. skrzywienie ramy;

b) towar zostanie uszkodzony w wyniku napraw, zmian lub przeróbek dokonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie;

c) towar zostanie uszkodzony z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich;

d) towar zostanie uszkodzony w wyniku niewłaściwego zamontowania lub używania towaru niezgodnie z instrukcją okuwania i konserwacji;

e) towar zostanie uszkodzony w wyniku normalnego zużycia;

f) towar zostanie uszkodzony, w wyniku wypadku zaistniałego podczas transportu, rozładunku, niewłaściwego składowania;

g) towar został zastosowany w szczególnych warunkach, np. w agresywnym, sprzyjającym powstawaniu korozji klimacie (np. powietrze, o dużej zawartości soli morskiej) lub też w podobnym środowisku lub został zamontowany w sposób powodujący oddziaływanie z innymi metalami, wywołującymi reakcję galwaniczną;

h) wystąpią niepowtarzalne błędy oprogramowania w urządzeniach elektronicznych i elektromechanicznych;

i) towar Sprzedającego zamontowano wraz z produktami innych producentów okuć;

j) wystąpiły wizualne uszkodzenia towarów (np. biała rdza), nie mające wpływu na ich funkcję;

k) wystąpią nieznaczne tylko odchylenia od ustalonych właściwości, przy nieznacznym tylko ograniczeniu użyteczności.

8.4 Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego na piśmie o stwierdzonych widocznych wadach towaru nie później niż w terminie 8 dni od daty otrzymania towaru, zaś wady ukryte towaru, niezwłocznie po ich wykryciu wraz z dokładnym opisem stwierdzonych wad oraz dostarczeniem kopii faktury VAT obejmującej wadliwy zdaniem Zamawiającego towar. Zgłoszenia wad obejmują wady wykryte w trakcie obowiązywania gwarancji. Zgłoszenia wad jakościowych towaru, jak również zgłoszenia w razie zastrzeżeń co do ilości i dostarczenia towaru innego niż określony w zamówieniu/umowie po upływie terminów określonych w OWS, nie będą rozpatrywane przez Sprzedającego.

8.5 Sprzedający najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego o stwierdzeniu wady, dokona oceny zasadności zgłoszenia i w razie jego uznania przyśle swojego przedstawiciela celem określenia sposobu i czasu napraw oraz podejmie niezwłocznie odpowiednią interwencję serwisową.

8.6 W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający jest zobowiązany, według własnego uznania, do naprawy wadliwych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad. Jeśli ponowna naprawa lub ponowna  dostawa wadliwych towarów nie powiedzie się z powodu tej samej wady, Zamawiający może według własnego wyboru żądać unieważnienia umowy w zakresie wadliwego towaru lub obniżenia ceny zakupu.

8.7 Zamawiający zapewni czas oraz warunki (w tym oddelegowane przez siebie osoby) niezbędne Sprzedającemu do usunięcia wad, w przeciwnym razie Sprzedający będzie zwolniony z usunięcia wad.

8.8 Dalsze roszczenia Zamawiającego, w szczególności roszczenia odszkodowawcze lub zwrot nakładów z tytułu wad przedmiotu dostawy oraz pozostałych naruszeń obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego i z tytułu działań niedozwolonych są wyłączone. Ograniczenie to nie obowiązuje, o ile odpowiedzialność  jest obligatoryjna, np. w przypadku zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych obejmuje wyłącznie szkody rzeczywiste, typowe i przewidywalne dla umowy, o ile nie zaistniał zamiar lub rażące niedbalstwo lub gdy Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia zdrowia lub życia.

8.9 Jeśli zareklamowany towar wykorzystywany jest nadal mimo stwierdzonych wad, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za pierwotną wadę, ale nie za szkody, które powstały z pierwotnej wady na skutek dalszej eksploatacji.

8.10 Odpowiedzialność za dostawy zastępcze oraz prace naprawcze jest określona tak, jak za pierwotny przedmiot dostawy. Gwarancja wygasa najpóźniej z końcem okresu gwarancji ustalonego dla pierwotnego przedmiotu dostawy

8.11 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne towarów, nabywanych od osób trzecich i bez zmian przekazywanych Zamawiającemu. Rękojmia zostaje wyłączona.

8.12 Sprzedający nie odpowiada za roszczenia regresowe kierowane do Zamawiającego przez osoby trzecie z nim związane, bez względu na ustalenia między Zamawiającym a osobami trzecimi.

8.13 Inne roszczenia Zamawiającego, zwłaszcza roszczenia odszkodowawcze i dotyczące zwrotu kosztów, wynikające z wadliwości dostarczonego towaru oraz innych naruszeń obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązania i działań niedozwolonych są wykluczone. Nie ma to zastosowania w przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa.

 

9 Wskazówki/wytyczne dotyczące produktu i odpowiedzialności cywilnej

9.1 Pozostałe elementy umowy to „Wskazówki/wytyczne dotyczące produktu i odpowiedzialności cywilnej”, które w aktualnej formie dostępne są w Internecie pod adresem http://downloads.siegenia.com/de/00001/index.html?section=2.

9.2. Oświadczenia składane Zamawiającemu w związku ze zleceniem/ zawarciem umowy (np. opisy wydajności, odwołania do norm DIN itd.) nie stanowią przejęcia gwarancji.

9.3 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone niezrealizowaniem bądź niewłaściwym zrealizowaniem zamówienia/umowy – niezależnie od przyczyny prawnej – w ramach odpowiedzialności na zasadzie winy, wyłącznie w przypadku działania umyślnego i rażącego zaniedbania. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do szkody rzeczywistej, przy tym typowej i przewidywalnej, wyrządzonej Zamawiającemu przez niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zamówienia/umowy. Odpowiedzialność Sprzedającego w żadnym razie nie obejmuje utraconych korzyści, roszczeń osób trzecich kierowanych do zmawiającego, utraty renomy itp.

Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązują w takim samym stopniu w przypadku naruszeń zobowiązań dokonanych przez osoby lub na rzecz osób, za których działania Sprzedający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie przemilczał wadę lub przejął dodatkową odpowiedzialność gwarancyjną za jakość towaru oraz za roszczenia Zamawiającego zgodnie z  przepisami o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

 

10 Zmiany techniczne

10.1 Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych, służących optymalizacji lub dalszemu rozwojowi produktów Sprzedającego.

10.2 Sprzedający zastrzega sobie nieograniczone prawa własnościowe i autorskie do użytkowania zbytego przez Sprzedającego oprogramowania oraz kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (dalej zwanych łącznie „dokumentami”). Dokumenty mogą być udostępniane stronom trzecim tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody Sprzedającego na piśmie. Zamawiający ma niewyłączne prawo do korzystania z  oprogramowania Sprzedającego o  uzgodnionych właściwościach, w niezmienionej formie na uzgodnionych urządzeniach. Zamawiający może utworzyć kopię bezpieczeństwa bez wyraźnej zgody. Zamawiający nie ma prawa do przekazania programu źródłowego/kodu źródłowego.

 

11 Właściwość miejscowa sądu i miejsce wykonania, stosowane prawo

11.1 O ile nie istnieją inne pisemne uzgodnienia, zamówienia/umowy zawarte przez Sprzedającego z Zamawiającymi podlegają prawu polskiemu przy jednoczesnym wyłączeniu międzynarodowego prawa jednolitego, zwłaszcza Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

11.2 Strony dołożą wszelkich starań, by spory powstałe na tle umowy były rozstrzygane polubownie.

11.3 Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych ze stosunków handlowych ze Sprzedającym jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.