Warunki korzystaniaPomimo dokładnej kontroli treści umieszczonych na tej stronie SIEGENIA-AUBI KG nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zewnętrznych linkach. Za treści stron zewnętrznych odpowiadają wyłącznie ich administratorzy. Przedstawione na stronie produkty i usługi wraz z danymi technicznymi, są zgodne z ich aktualnym stanem w Niemczech. Zastrzega się prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prawa do witryny internetowej SIEGENIA-AUBI KG (serwer: www.siegenia.com) są zastrzeżone. Zawartość strony SIEGENIA-AUBI KG jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Nieautoryzowane kopiowanie, przetwarzanie lub zmiana treści zawartych na stronie jest niedozwolona. Jako dostawca treści, SIEGENIA-AUBI KG jest odpowiedzialna za treści udostępniane na stronie zgodnie z § 5 TMG (German Telemedia Act). Mimo dokładania wszelkich starań aby przekazywane informacje były rzetelne i aktualne, nie możemy zagwarantować pełnej poprawności, wiarygodności i aktualności zawartych treści. W związku z tym SIEGENIA-AUBI KG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wykorzystania tych treści.

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej SIEGENIA-AUBI KG jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Za wyjątkiem dokumentów udostępnionych do pobrania i stosowanych w nienaruszonej postaci; korzystanie z tekstów i obrazów, także w formie skróconej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody ze strony SIEGENIA-AUBI KG, w przeciwnym wypadku stanowi naruszenie praw autorskich i jest niezgodne z prawem. Prawo autorskie obejmuje wszelkie sposoby wykorzystywania treści, w tym powielanie, tłumaczenie czy też użytkowanie w mediach cyfrowych. Nazwy produktów, logo marek i inne znaki graficzne wykorzystywane na naszej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub handlowymi. Nawet wówczas gdy nie jest to wyraźnie zaznaczone, w odniesieniu do tych znaków zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

Bezpieczeństwo

Jako administrator danych stosujemy należyte środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszyscy nasi pracownicy i osoby trzecie uczestniczące w przetwarzaniu danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w dowolnym czasie. Nie może on stanowić podstawy do zawarcia umowy lub innego zobowiązania w rozumieniu ustawy.
Newsletter